การจัดโครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านการเสริมสร้างองค์ความรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (วันที่ 2 พฤศิกายน 2560)

การจัดโครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านการเสริมสร้างองค์ความรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน   

               ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ดิฉันและเพื่อนที่ทำโครงการร่วมกันได้เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ไร่ทองหทัยเพื่อไปจัดโครงการ ในช่วงเช้าได้มีการลงทะเบียนและแจกสมุดบันทึกให้แก่ชาวบ้านโคกเศรษฐี หมู่ที่ 6 จากนั้นได้เชิญชาวบ้านให้นั่งพักผ่อนและพลตรีสมปอง พราหมณีได้กล่าวเปิดงานการจัดโครงการนักศึกได้มีการแนะนำตัว ต่อมาได้เปิดวีดีโอโครงการพระราชดำริไร้พรมแดนของเลโซโทให้ชาวบ้านได้รับชม     มีการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้านจากวิทยากร คุณโกมล อ่อนสด(พี่จ๊ะเอ๋) ช่วงเที่ยง มีการรับประทานอาหารกลางวัน  จากนั้นมีกิจกรรมการลงศึกษาแปลงเกษตรผสมผสาน ไร่ทองหทัยประมาณ 1 ชัวโมงโดยมีอาจารย์ดร.ทัดทอง พราหมณีเป็นผู้พาเดินชมรอบๆแปลงเกษตรและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้มาร่วมกิจกรรมในการจัดโครงการในครั้งนี้ว่าเป็นอย่างไร ดิฉันได้ให้ชาวบ้านร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจและแบบประเมินการมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ มีการมอบเกียรติบัตรแก่วิทยากรและอาจารย์ดร. หลังจากนั้นได้กล่าวปิดการจัดโครงการและได้ถ่ายรูปร่วมกันกับผู้ที่มาเข้าร่วมในการจัดโครงการ

การจัดโครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านการเสริมสร้างองค์ความรู้การทำเกษตร                                                                    แบบผสมผสานเพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)