คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จะจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสมทบกองทุน วันศรีนครินทร์  ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2549 นี้ การจัดงานครั้งนี้ ท่านคณบดีทั้งคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ปรึกษากัน และ คณะทั้ง 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโดยมีบุคลากรทั้งจาก คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ ตลอดจนคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกันทำงาน เมื่อดูจากการจัดงานรูปแบบเช่นนี้ ทำให้ได้คิดว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากได้มีโอกาสเป็นประธานอนุกรรมการลงทะเบียนและการเงิน และเมื่อมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการแล้ว ได้พบว่าเมื่อนำผู้ที่ทำหน้าที่คล้ายกัน คือเจ้าหน้าที่การเงิน ของ 2 คณะ มาร่วมกันทำงาน ทำให้เกิดความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้น เช่น มีหลายความรู้ที่เจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 แห่งไม่เคยทราบ แต่เมื่อมีโอกาสมาทำงานร่วมกัน จึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กันแบบไม่รู้ตัว ถือได้ว่าคณบดีทั้ง 2 ท่านมีความคิดกว้างไกล ที่มองเห็นว่าเมื่อมีการจัดงานลักษณะเช่นนี้แล้วใช้คนของ 2 - 3 คณะ มาช่วยกันทำงานจะทำให้บุคลากรได้รับความรู้จากกันและกัน  ถือเป็นการพัฒนาบุคลากรรูปแบบหนึ่ง แล้วเท่าที่สังเกต เจ้าหน้าที่การเงินของทั้ง 2 คณะ เมื่อได้รับความรู้แล้ว ก็ได้นำความรู้ไปทำให้การปฏิบัติงานของตนดีขึ้นด้วย ท่านเฉียบแหลมจริงๆ