กิจกรรมจัดเตรียมงานรอรับการนิเทศครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ตุลาคม )

กิจกรรมจัดเตรียมงานรอรับการนิเทศครั้งที่ 2

    วันที่ 25  ตุลาคม 60  ข้าพเจ้าและคู่ที่ร่วมจัดทำโครงการด้วยกันได้ร่วมกันจัดเตรียมเอกสารและงานนำเสนอเพื่อรอรับการนิเทศครั้งที่ 2  การนำเสนอได้วางแผนหัวข้อการนำเสนอตามประเด็นในคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและในวันนี้เราสองคนได้แบ่งหน้าที่กันไปตามความถนัดของแต่ละคนข้าพเจ้าเลือกที่จะทำงานนำเสนอ Power  Point  เนื่องจากเป็นคนที่ชอบสรุปความคิดรวบยอดเพื่อให้เข้าใจง่าย  ในส่วนของสมาชิกอีก 1 คนจะทำงานด้านเอกสารต่างๆและการจัดพิมพ์งานเป็นต้น                                  

     ภาพที่ 1-3 กิจกรรมจัดเตรียมงานรอรับการนิเทศครั้งที่ 2 (25-10-2560 : เวลา 8.00-17.00น.)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)