AAR UKM-8 : 4. ท่านตั้งใจว่าจะนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมสัมมนากลับไปทำอะไรที่สถาบันของท่าน

- นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัด KM ของคณะ รวมทั้งการสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเองอย่างครั้งนี้

 AAR
(โครงการ KM Workshop
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2- วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย)

4. ท่านตั้งใจว่าจะนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมสัมมนากลับไปทำอะไรที่สถาบันของท่าน

- จัดฟิวส์ของงานที่ใกล้เคียงกัน
- มีการหมุนเวียนงาน
- มีปฏิสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ (กิจกรรมกลุ่ม ละลายพฤติกรรมก่อนเริ่มการเสวนา)
- พัฒนางานที่ปฏิบัติให้ดีขึ้น โดยการใช้ KM แนะนำบุคลากรในหน่วยงานให้มีการนำ KM มาประยุกต์ใช้
- บอกเล่าเรื่องราวให้ทีมงานรับรู้
- ประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งนักศึกษา และบุคลากร
- ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ภาควิชา (เล่าให้ฟัง) / หน่วยงานที่รับผิดชอบก่อน
- ทำ KM News
- ข้อมูลพื้นฐานด้าน KM ภาพพจน์ในการทำกิจกรรม KM
- จะเปิดใจกับผู้ร่วมงาน
- ประชุมเลขานุการ ผู้อำนวยการกอง
- นำความรู้ KM ไปใช้ในการพัฒนาทุนมนุษย์ในหน่วยงาน
- การทำวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์
- นำวิธีการสัมมนาไปใช้ในกลุ่มงาน
- นำความรู้ไปเขียน blog ส่งให้ชุมชน
- ไปพัฒนาองค์กรไม่ว่าจะเป็นด้านการปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากร
- นำความรู้ไปลง blog เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชนชาว blog ได้รับทราบผลจากการประชุมในครั้งนี้
- เป็นเจ้าภาพจัดครั้งหน้า
- นำความรู้ไปพัฒนาองค์กรในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- นำไปปรับใช้ในการทำงาน
- จะนำกระบวนการที่ได้เรียนรู้ใน 2 วันไปพัฒนางานด้านบริหารบุคคลอย่างต่อเนื่อง
- ประยุกต์ใช้กับการบริหารงานที่รับผิดชอบ เพราะ KM สามารถนำไปใช้ได้ทุกภารกิจ
- สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถาบัน
- นำประสบการณ์ไปใช้ปฏิบัติงานจริง
- นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัด KM ของคณะ รวมทั้งการสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเองอย่างครั้งนี้
- บอกต่อเพื่อนร่วมงาน
- นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
- ถ่ายทอดประสบการณ์โดยการ F2F และ B2B ให้คนมีศักยภาพ
- Copeland ตรวจสอบในหลักการทำงาน
- นำกระบวนการเรียนรู้ เอาไปใช้กับการพัฒนาบุคลากร
- นำไปนำเสนอผู้บริหาร
- นำวิธีการไปใช้พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
- ดำเนินกิจกรรม KM ในหัวข้อเรื่องที่ต้องการพัฒนาในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
- นำประสบการณ์ที่ได้ไปแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นในสถาบัน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในอีกบริบทหนึ่งของการจัดการความรู้
- การให้ความสำคัญกับการบริหารทุนมนุษย์ และการลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งเป็น Key Success Factor ของการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์
- ประยุกต์วิธีการทำงานใหม่
- พัฒนาองค์กร บุคลากร
- ประยุกต์วิธีการทำงานใหม่
- กำหนด KM Obj Strategies approaches
- ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ โดยการการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร ระดมสมองของหัวหน้างานและเลขานุการคณะ
- ได้ความรู้จากขุมความรู้ที่แต่ละกลุ่มได้สกัดพร้อมทั้งเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรซึ่งในการพัฒนานั้นจะต้องเริ่มต้นที่ตัวบุคคลในการเปิดใจยอมรับทั้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และยอมรับที่จะให้ตนเองเป็นดั่งน้ำครึ่งแก้วพร้อมที่จะรับการเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
- แนะนำให้กลุ่มชุมชนต่าง ๆ เข้ามาให้ความเห็นในขุมความรู้ใน blog ที่จะขึ้นโดย มน.
- ไปประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง
- ปรับปรุงรูปแบบวิธีการ KM
- ถ่ายทอด / ลปรร. ความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน กลุ่มคน
- นำ KM ไปใช้ในการพัฒนาคณะ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#aar#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization

หมายเลขบันทึก: 63953, เขียน: 28 Nov 2006 @ 16:52 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)