ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Reference Database : ThaiLIS) สามารถเข้าสืบค้นได้ที่

http://www.thailis.or.th/index.php?option=com_wrapper&Itemid=40

(เฉพาะสมาชิกในเครือข่าย ThaiLIS)