เชิญสืบค้นเอกสาร วิทยานิพนธ์ วิจัย บทความ หนังสือหายาก อิเล็กทรอนิกส์ ในโครงการ Thai Digital Collection, TDC ได้ที่

http://www.thailis.or.th/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=3&id=73&Itemid=43

 หรือเข้าสืบค้นตรงได้ที่

http://dcms.thailis.or.th/dcms/advance.php