หาประเด็นปัญหาของกลุ่มและหาข้อมูลที่หอสมุดแห่งชาติ