สามารถเข้าสืบค้นระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมได้ที่

http://www.thailis.or.th/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=3&id=74&Itemid=46

 หรือเข้าค้นตรงที่

http://uc.thailis.or.th/