ข้อสังเกตเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548

LiLa
พระราชบัญญัติขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 เป็นตัวอย่างกฎเกณฑ์ที่มีความสากลมากยิ่งขึ้น เป็นการเริ่มต้นที่ดี เพื่อวันข้างหน้าประเทศไทยจะได้หมุนตามความเปลี่ยนแปลงแล้วเร่งสู่ความเท่าทันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

               การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และการค้าของโลกไร้พรมแดน (Globalization) เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ภาคการขนส่ง เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจนำเข้าและส่งออกของไทย ในฐานะเป็นประตูสู่การค้าโลก จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะมีมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

                        ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของเศรษฐกิจและสังคมโลก การปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์โดยมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการพัฒนา จะส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขัน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และยืนหยัดอยู่บนเวทีโลกได้  

                         การสนับสนุนให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและความต้องการของประชาชน เป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งที่จะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

                         ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ทำให้หน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงการวางโครงการพัฒนางานทางด้านนี้ให้ครอบคลุมมากขึ้น  โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาการขนส่งในทุกรูปแบบ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการนำรูปแบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ( Multimodal Transportation) มาเป็นระบบสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้เกิดศักยภาพและเป็นแหล่งดึงดูดนักลงทุนมากขึ้น

mto7

                        พระราชบัญญัติขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ที่มีการบังคับใช้มาในระยะหนึ่งแล้ว อาจมีผลโดยตรงเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็จริง แต่เมื่อมองในภาพรวมแล้ว คือ ตัวอย่างกฎเกณฑ์ที่มีความสากลมากยิ่งขึ้น เป็นการเริ่มต้นที่ดี เพื่อวันข้างหน้าประเทศไทยจะได้หมุนตามความเปลี่ยนแปลงแล้วเร่งสู่ความเท่าทันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

mto9

 
  • ติดตามบทวิเคราะห์ พระราชบัญญัติขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548

          ตามความเห็นของข้าพเจ้า...

         ได้ใน  MTO.gotoknow.pdf  

เอกสารอ้างอิงประกอบการวิเคราะห์

  • ไผทชิต เอกจริยากร.กฎหมายขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ. วิญญูชน.กรุงเทพฯ,2543
  • วารสาร Logistic Thailand.ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม 2549
  • วารสาร Logistic Digest. ฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2549
  • วารสารข่าวกฎหมายใหม่ (ฉบับประจำวันที่วันที่ 16 สิงหาคม 2548 และวันที่ 1 มกราคม 2549)

(ที่มารูปภาพ) http://images.google.co.th/images?q=multimodal%20transportation&hl=th&lr=&cr=countryTH&sa=N&ie=UTF-8&oe=UTF-8&tab=wi

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 กับการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการ#การลงทุน#การพัฒนา#กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ#logistic#การค้า#การขนส่ง

หมายเลขบันทึก: 63912, เขียน: 28 Nov 2006 @ 15:43 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 00:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วพี่ รออ่านต่ออยู่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียนเมื่อ 

เชิญไปอ่านต่อใน MTO.gotoknow.pdf สิจ้ะ

ลงไว้ทำลิงค์อยู่แล้วจ้า

เขียนเมื่อ 

การขนส่งมีความสำคัญมากเลยนะครับ

ได้ความรู้เยอะมากเลยครับ ขอบคุณครับ