วิชานี้ทำให้ได้รู้เทคนิคต่างๆเกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น เป็นคนโลเทคอยู่แล้วพอมาเรียนวิชานี้ทำให้ได้รู้พัฒนาการของสื่ออิเลคทรอนิคมากขึ้นค่ะ