สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมIUG ครั้งที่ 11 ขึ้นระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค 2549 นี้

การประชุม IUG เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างผู้ใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC ที่มีสมาชิกเป็นห้องสมุดสถาบันการศึกษามากกว่า 13 แห่ง ร่วมกับบริษัทตัวแทนจำหน่าย ซึ่งจะเป้นประโยชน์ในการดำเนินงานห้องสมุดด้วยโปรแกรมต่างๆ ต่อไป

INNOPAC เป็นโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ เจ้าของคือ บริษัท INNOVATION, Inc ประกอบด้วยโมดูลต่างๆ เช่น OPAC, Aquisitiion, Serial, Catalog database maintenance เป็นต้น

ภายหลังการประชุม ผู้จัดได้มีโปรแกรมทัศนศึกษาสำหรับผู้เข้าประชุมด้วย ทั้งนี้เพื่อนำเสนอวัตนธรรมความเป็นอยู่ของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย นอกจากนี้ช่วงที่จัดการประชุม ยังตรงกับงานประเพณีงานไหม ซึ่งสามารถเที่ยวชมงานกันได้ .....