Effect of Foot Zone Therapy on Relaxation, Anxiety and Pain in Patients Receiving Ventilator Assistance.

บังอรรัตน์ บุญคง
โรงพยาบาลปทุมธานี

ผลการศึกษา
- ผู้ป่วยที่ได้รับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าจริง (TFZT) มีความรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น ความวิตกกังวลและความปวดลดลง รวมถึงผลทางสรีรวิทยาแสดงว่าผู้ป่วยมีการผ่อนคลายมากขึ้นกว่ากลุ่มที่ได้ รับการนวดกดจุดฝ่าเท้าหลอก (MFZT) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบว่าการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้ายังทำให้สัมพันธภาพระหว่างผู้ ป่วยและพยาบาลดีขึ้นด้วย

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548