ตอนที่ 1  และ  ตอนที่ 2

           สำหรับช่วงสุดท้ายของการพูดคุยในวันนั้น  เป็นการปรึกษาหารือ  แนวทางความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนา  เพื่อการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเหล่านั้นร่วมกัน   โดยสรุปความร่วมมือจากการพูดคุยหารือ  มี  2  เรื่องใหญ่ๆ  คือ            

         1.  ดร.จันทวรรณ  น้อยวัน และ ดร.ธวัชชัย   ปิยะวัฒน์   จะร่วมงานในโครงการพัฒนาด้าน IT  และ  Software  ต่างๆ  กับเนคเทค  โดยเริ่มแรกจะเป็นโครงการเล็กๆ  ไปก่อน  แล้วค่อยขยับขยายความร่วมมือที่เป็นโครงการใหญ่ๆ  ขึ้นไปเรื่อยๆ    

         2. สคส. จะร่วมกับเนคเทคในโครงการ Knowledge  Engineering  โดย  สคส.  รับหน้าที่เป็นวิทยากรในการฝึกฝนทักษะต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น  การทำสุนทรียสนทนา  การฟังอย่างลึก  การเห็นคุณค่าของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทักษะอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ ให้กับบุคลากรของเนคเทคและ สวทช.  โดยผู้เขียนได้รับมอบหมายจาก  ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช  ให้เป็นผู้ประสานงานฝ่าย  สคส.  ซึ่งจะมีการประสานความร่วมมือกันต่อไป              

           การประชุมหารือเพื่อแนวทางความร่วมมือในครั้งนี้  คงทำให้เราเห็นมิติใหม่ๆ  ที่น่าสนใจ ที่จะเข้ามาช่วยเสริมพลังในการใช้งาน  KnowledgeVolution   ได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน