GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

KM-HU : ประทับใจบริการของพนักงานขับรถ "คุณสมศักดิ์"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 เรื่อง "แนวคิด หลักการ และประสบการณ์ด้านการจัดการ
ความรู้ในองค์กร" วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
................................................................

  กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน
หัวข้อเรื่อง "จิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน"ผู้เล่าเรื่อง

<p align="left">
เรื่องเล่ากลุ่มที่ 2  เรื่องเล่าที่ 3
ผู้เล่า : คุณอรนุช  ชื่นจันทร์เกิด
จาก :  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร</p><p align="left">
เรื่อง : ประทับใจบริการของพนักงานขับรถ</p><p align="left">เรื่องเล่าพอสังเขป (ประเด็นที่เล่า)
</p><p align="left">       ประทับใจพี่สมศักดิ์ ทองนอก พนักงานขับรถ ซึ่งขอความช่วยเหลือได้ตลอด ทั้งช่วยถ่ายเอกสาร เวลามีงานด่วนเรื่องเอกสาร เค้าก็จะรีบทำให้ก่อน เพราะรู้ว่าเป็นงานด่วน บริการดี ไม่เลือกปฏิบัติ

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ</p><p>- ความมีน้ำใจ

คุณลิขิต</p><p>- คุณโสภาพรรณ  เกียรติประกอบ
- คุณวิมลมาศ      พจมานทอง

คุณอำนวยประจำกลุ่มที่ 2

- คุณพิศมัย  แกล้วเกษตรกรณ์ถ่ายภาพ

- คุณประธาน สายคำ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

                                                                                         บอย สหเวช
                                                                                          24 พ.ย. 49</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 63831
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)