โครงการประเมินผลการจัดการงานมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4 “รวมพลคนเหลืองฟ้า ออกกำลังกายห่างไกลบุหรี่” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี : ผลกระทบของการออกกำลังกาย

  ติดต่อ

พันธ์ทิพย์ ธรรมสโรช, ศรัณญา เบญจกุล , อาทิตยา โล่พัฒนานนท์ , สุนีย์ สว่างศรี, ชุติมา โฉมปรางค์, ปพิชญา คงพร และ สุวารี วงศ์โรจนานนท์

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

-          กลุ่มตัวอย่างรวบรวมได้ทั้งสิ้น 7026 คน จาก 67 จังหวัด พบว่า

1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ออกกำลังกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 56.16 ไม่ออกกำลังกายร้อยละ 12.67 โดยกลุ่มที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์มาตรฐานมีอายุเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ออกกำลังกายอย่างชัดเจน คือ 41.29 ปี และ 34.29 ปี ตามลำดับ

2) การเป็นสมาชิกชมรมสร้างสุขภาพ เป็นปัจจัยกระตุ้นประการเดียวที่พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

3) กลุ่มที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์มาตรฐานรับรู้ด้วยตนเองว่า สถานะสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

4) กลุ่มที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์มาตรฐาน มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ การดื่มสุราและการใช้สารเสพติดอื่นๆลดลงและเลิกเด็ดขาดในระดับที่สูงกว่ากลุ่มที่ออกกำลังกายต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p< 0.001)

 

 

 

จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ

ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙

วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 63706, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-22 13:57:12+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ประชุมวิชาการ#บทคัดย่อ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)