การจดทะเบียนการเกิด หนังสือรับรองการเกิด และสูติบัตร อันเป็นหลักฐานแสดงตนของเด็ก เป็นที่เชื่อได้ว่าคนทั่วไปไม่รู้ถึงความต่างทั้ง 3 อย่าง ดังกล่าว

การจดทะเบียนการเกิด การบันทึกการเกิดของเด็กที่เกิดอย่างเป็นทางการ เป็นการรับรองความมีตัวตนอยู่ของบุคคลภายใต้กฎหมาย

หนังสือรับรองการเกิด หนังสือที่ออกโดยโรงพยาบาล พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎรได้กำหนดให้สถานพยาบาลทุกแห่งมีหน้าที่ต้องออกหนังสือรับรองการเกิด ไม่ว่าพ่อแม่ของเด็กนั้นจะมีสถานะเข้าเมืองหรืออาศัยในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม

สูติบัตร ถ้าพ่อ แม่ เด็กมีสถานะอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ต้องไปแจ้งเกิดต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนราฎร

ในปัจจุบันยังพบปัญหาเกี่ยวกับการจดทะเบียนการเกิดอยู่มาก เช่น ถ้าแม่เด็กไม่ได้เกิดเด็กที่สถานพยาบาล เด็กย่อมไม่ได้รับหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) หรือเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลที่ทำคลอดอาจปฏิเสธไม่ออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑)ให้ เนื่องจากความไม่รู้กฎหมาย

การออกหนังสือรับรองการเกิดเป็นการออกเอกสารให้เป็ฯหลักฐานเพื่อแสดงว่ามีคนเกิดที่สถานที่พยาบาลนั้น ๆ จริง มิใช่เป็นการรับแจ้งหรือจดทะเบียนการเกิดแต่อย่างใด และไม่สามารถนำไปขอ "สูติบัตร" ได้

การที่รัฐปฏิเสธไม่ออกเอกสารใด ๆ ก็เท่ากับปฏิเสธไม่รับรองความเป็นบุคคล ทำให้บุคคลดังกล่าวมีสถานะเป็น "บุคคลไร้เอกสารพิสูจน์ตน" ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเด็กเร่ร่อน เด็กไร้การศึกษา ในอนาคตอาจจะย้อนกลับมากระทบต่อความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจได้

ถ้าจะมีการแก้ไขกฎหมายหรือออกกฎหมายเพิ่มเติมให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎรรับจดทะเบียนคนเกิดกับผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรทุกคนจะเป็นไปได้ไหม