ฝึกงานวันที่ 28

7 กันยายน 2560

วันนี้ผมได้ไปลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมของหมู่ที่ 8 บ้านหุบกะพง โดยได้ไปหาข้อมูลจาก รพ.สต.บ้านหุบกะพง และป้าขวัญเรือน ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)