การเตรียมความพร้อมและการเตรียมชิ้นงานเพื่อรับการนิเทศครั้งที่1(วันที่ 8 กัันยายน 2560)

          การเตรียมความพร้อมและการเตรียมชิ้นงานเพื่อรับการนิเทศครั้งที่1

          ในวันที่ 8 กันยายน 2560 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีได้ช่วยกันในการเตรียมชิ้นงานและการเตรียมความพร้อมสำหรับตนเองเพื่อรับการนิเทศครั้งที่ 1

           การเตรียมความพร้อมและการเตรียมชิ้นงานเพื่อรับการนิเทศครั้งที่1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)