ฝึกงานวันที่22

วันที่ 30 สิงหาคม 2560

ได้ทำความสะอาดบริเวณหน่วยฝึก และได้จัดทำป้ายไม้สติ้กเกอร์โครงการของเราผักสวนครัวรั้วกินได้ตามปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)