ฝึกงานวันที่21

วันที่29 สิงหาคม 2560

ได้ลงพื้นที่เพื่อไปศึกษาดูงาน โครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน มีผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตพืชและพันธุ์พืช การปรับปรุงดินรวมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)