งาน PLC ผู้นำครูในศตวรรษที่21

ท่านได้ทำอะไรบ้าง  

1. หาเพื่อนร่วมวงที่จะทำ PLC  

2. ปรับตารางสอนให้มีชั่วโมงที่สังเกตการสอน ชั่วโมงเปิดใจเพื่อหาสภาพปัญหา ชั่วโมงสะท้อนผลหลังการสอน และชั่วโมงทำ Logbook 

3. ทำกิจกรรมเปิด หาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. สังเกตการสอนของเพื่อน และเพื่อนมาสังเกตการสอน 

5. สะท้อนผลหลังการสังเกตการสอนร่วมกันกับเพื่อน6. จัดทำ Logbook และรวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่ม 

7. นำ Logbook เสนอท่านผู้อำนวยการโรงเรียน 


 ท่านภูมิใจอะไรบ้าง 

1. สามารถเป็นผู้นำในการทำ PLC และ Logbook ให้เพื่อนร่วมงนได้ 

2. คณะครูให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทำ PLC และ Logbook และพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมขยายผลการอบรม 

 

ท่านพึงพอใจอะไรบ้าง 

1. เกิดผลดีกับนักเรียน เช่น นักเรียนมีความตั้งใจเรียนมากขึ้น มีความสนุกสนานกับการเรียนมากขึ้น เป็นต้น 

2. เป็นผู้นำและสามารถขยายผลให้คณะครูภายในโรงเรียนได้ 

 

ปัญหาครั้งนี้มีอะไรบ้าง 

1. ชั่วโมงสอนของครูตรงกัน ทำให้กิจกรรมสังเกตการสอนมีน้อย 

2. เวลาว่างไม่ตรงกันทำให้ทำกิจกรรมสะท้อนผลช้า

1111111111.docx

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งาน PLC ผู้นำครูในศตวรรษที่21ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

รออ่านต่อนะคะ