การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ได้ร่วมกันปรึกษาหารือกันภายในกลุ่มโดยแบ่งเป็นกลุ่มละ 2 คนเพื่อที่จะร่วมกันคิดวางแผนเกี่ยวกับเรื่องโครงการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)