การฝึกประสบการณ์ณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมฑทหารบกที่16

ฝึกงานวันที่30/08/2560

การลงพื้นที่สอบถามข้อมูลที่วัดตาลบริเวณรอบๆค่ายและลงพื้นที่ที่เทศบาลเพื่อเก็บข้อมูลแล้วนำมาใส่ผลงานนักศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์:ภาวะผู้นำในภาคตะวันตกความเห็น (0)