ฝึกงานวันที่ 22

31 สิงหาคม 2560

วันนี้ช่วงเช้า-เย็น เป็นการทำแผนที่เดินดินของหมู่บ้านหุบกะพง หมู่ที่ 8

ในช่วงเย็นหลังเลิกงาน ได้จัดเวทีประชาคม หาข้อมูลจากชาวบ้าน และ SWOT ข้อมูล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)