เก็บข้อมูลเเละทดลองสอนครั้งที่2


      วันพุธที่23 สิงหาคม 2560 ได้ลงโรงเรียน   ศรีสวัสดิ์วิทยาโดยได้ไปก่อนสอนเพื่อที่จะเก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์จากอาจารย์ผู้สอนเเละผู้เรียนโดยตรง  ส่วนการเรียนการสอนได้เตรียมสื่อเเละกิจกรรมเพื่อเป็นการเเก้ตัวในครั้งที่เเล้วรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลจากครูผู้สอน
คุณครูทวี บุญพิคำ ครูผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย
จากการสังเกตการสอน (วันพฤหัสบดีที่10 สิงหาคม 2560)
คุณครูทวีมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ ในขั้นการนำเข้าสู่บทเรียนคุณครูจะเล่านิทานหรือพาเล่นเกมส์ และตามด้วยให้นักเรียนเขียนตามคำบอก ในคำที่คิดว่านักเรียนไม่สามารถอ่านได้ ส่วนขั้นสอนครูจะจดเนื้อหาที่ใช้สอนบทกระดานแล้วให้ผู้เรียนจดตาม แล้วพาอ่าน พร้อมทั้งทดสอบโดยการมาอ่านต่อหน้าครูเป็นรายบุคคล จากนั้นครูก็สรุปความรู้ที่ได้เรียนไปวันนี้
ปัญหาและพฤติกรรมของผู้เรียน
ค่อนข้างซุกซน ในช่วงแรกๆจะเสียงดัง เมื่อครูตักเตือนจะค่อยเบาเสียงลง ตั้งใจเรียนขึ้น
จากการสอบถาม
จากการที่ได้สอบถาม คุณครูทวีได้บอกว่าส่วนใหญ่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษาทางโรงเรียนจะเน้นให้อ่านออกและเขียนได้โดยไม่จำกัดเฉพาะวิชาภาษาไทย การเรียนการสอนก็จะมีลักษณะอย่างนี้ในระดับประถมศึกษาเพราะจะทำนักเรียนสามารสร้างผู้เรียนให้มีทักษะอ่านออกเขียนเพื่อก้าวสู่ระดับมัธยมได้อย่างสมบูรณ์ต่อ ทำให้โรงเรียนเป็นที่รับความไว้วางใจอย่างมากเมื่อส่งเข้ามาในโรงเรียนนี้แล้วลูกๆเขาสามรถอ่านออกเขียนได้  รวมถึงในรายวิชาเพิ่มเติมของชั้นประถมก็จะมีในส่วนของรายวิชาเพิ่มเติมคือสมุนไพรไทย/การนวดแผนไทย วิชาศิลปะระการสร้างอาชีพและวิชาเกสรพอเพียง ที่ให้ผู้เรียนได้มีความในด้านเหล่านี้ด้วย  คุณครูยังให้เทคนิควิธีการคือเด็กในระดับนี้ชอบสนุกดังนั้นจึงควรหาเกมส์หรือกิจกรรมเพื่อดึงความสนใจแก่ผู้เรียน  เมื่อถามถึงปัญหา คุณครูได้บอกว่าในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในโรงเรียนนี้ไม่มีครูที่จบจากสังคมศึกษาโดยตรงมาสอน 

การทดลองสอนครั้งที่2
วิชาประวัติศาสตร์  เรื่องบุคคลสำคัญของชาติไทย เวลา 50 นาที ห้อง 2/1 จำนวน 24 คน
การจัดการเรียนการสอน (วันพุธที่23 สิงหาคม 2560)
ขั้นนำ นำผู้เรียนเล่นเกมส์ฝึกกล้ามเนื้อ เขียนตามคำบอก 10 คำ(เป็นคำที่อ่านยาก และอยู่ในเนื้อหาที่สอน) นำรูปภาพบุคคลสำคัญ ทั้งสาม มาให้ผู้เรียนได้ดูเพื่อให้เกิดข้อสงสัยและยิงคำถามไปว่าเขาคือใคร
ขั้นสอน บอกความรู้แก่ผู้เรียน  ชื่อ ผลงานสำคัญที่ทำประโยชน์แก่ชาติไทย แล้วให้นักเรียนจับคู่ภาพผลงานและชื่อ โดยแบ่งผู้เรียนเป็น 5 ชุด ออกมาจับคู่และศึกษาพร้อมบันทึกลงสมุดพร้อมวาดรูป
ขั้นสรุป ครูบอกถึงความสำคัญของบุคคลสำคัญ และความดีที่ผู้เรียนควรปฎิบัติตาม 
ปัญหาและพฤติกรรมของผู้เรียน
1การเรียนการสอนที่ไม่ต่อเนื่อง
2มีกลุ่มผู้เรียนที่ไม่สนใจครูผู้สอนเลย 1-2 คน

    ความรู้ที่ได้รับวันนี้นอกจากการได้ทดลองสอนเป็นครั้งที่สองเเล้วก็ได้ทราบข้อมูลความรู้จากการสอบถามจากผู้เรียนเเละอาจารย์ผู้สอนถามให้ทราบถึงปัญหาเเละความต้องการที่จะใช้ในการออกเเบบหลักสูตรต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกหนุ่มชายเเดนความเห็น (0)