บันทึกการฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ(ครั้งที่29)วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ 2560 ทางคณะนักศึกษาได้พากัน คิด และเขียนร่าง โครงการ ไว้ ได้แก่ ที่มาและความสำคัญของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อ เตรียมไว้เพื่อนำเสนอ อาจารย์ ในวันที่อาจารย์มานิเทศ เพื่ออาจจะนำมาปรับปรุงแก้ไข เมื่อถ้าเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ค่ะ


                   เขียนร่างโครงการ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)