การฝึกประสบการณ์ของวิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 29/08/2560

อาจารย์ที่ปรึกษามานิเทศครั้งที่1

พาอาจารย์เดินเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้

ถ่ายรูปร่วมกับอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)