บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) หมู่ที่ 7 คำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี