เศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทย

"เศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันอุดมศึกษา"  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ"เศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันอุดมศึกษา" ที่ได้จัดขึ้นในงานประชุมวิชาการ และนิทรรศการ เศรษฐกิจพอเพียง : ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยายผล โดย สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สถาบันที่เปิดสอนเศรษฐกิจพอเพียง จากการประชุมดังกล่าวทำให้ผมทราบว่าในปัจจุบันได้มีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งเปิดทำการเรียนการสอนด้านเศรษฐกิจพอเพียง และมีระดับที่เข้มข้นแตกต่างกันไป ตามความพร้อมของแต่ละสถาบัน เช่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะเปิดเป็นรายวิชาที่ให้ชื่อว่าวิชา สพ. 700 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นวิชาเลือก(ระดับปริญญาโท-เอก)  ที่นักศึกษาทุกคณะสามารถเลือกเรียนได้ และนอกจากนั้นประชาชนทั่วไปที่สนใจก็สามารถนั่งเรียนได้ด้วยเช่นกัน สำหรับในมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีก  10 สถาบันที่เปิดสอนเป็นรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง หรือสอดแทรกเนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียง แทรกเข้าไปในรายวิชาอื่นๆ ในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย (ข้อมูล จากบอร์ดนิทรรศการ NIDA)

1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

3. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

4. มหาวิทยาลัยทักษิณ

5. มหาวิทยาลัยศิลปากร

6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

8. มหาวิทยาลัยรังสิต

9. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

10. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ์

สำหรับในมหาวิทยาลัยที่เปิดเป็นหลักสูตร จะมีอยู่   2 สถาบันคือ

1.       มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน        ในระดับปริญญาโท โดยมีวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิชาบังคับ

2 .มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอก โดยแยกเป็น

2.1 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร บริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐกิจพอเพียง (บธ.บ.เศรษฐกิจพอเพียง)  

2.2 ระดับปริญญาโท - เอก หลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร์

ขอบคุณครับ

อุทัย   อันพิมพ์

2 7 พ.ย. 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรประณีต

คำสำคัญ (Tags)#ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเลขบันทึก: 63496, เขียน: 27 Nov 2006 @ 11:18 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 15:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)