ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 22 สิงหาคม 2560)

วันที่ 22 สิงหาคม ช่วงเช้าเวลา 08.30 น. ของการฝึกงานเราได้ช่วยกันทำความสะอาดศูนย์ย้ายโต๊ะเก้าอี้มาล้างย้ายเข้าที่เก็บให้เรียบร้อยและจัดเรียงข้าวของให้เป็นระเบียบและเก็บกวาดพื้นภายในโรงสีให้สะอาดเรียบร้อยค่ะ


                                                       ช่วยกันเก็บของไปไว้ในห้องเก็บของ


                                                          ช่วยกันนำเก้าอี้มาล้างน้ำให้สะอาด


                                         นำเก้าอี้มาตากแดดให้แห้งแล้วเก็บให้เรียบร้อย


เวลาประมาณ 13.00 น. เราได้มานั่งรวมกลุ่มกันเพื่อพูดคุยถึงข้อดี ข้อเสีย จุดแข็ง จุดอ่อนและปัญหาที่พบในหมู่ที่ 4 บ้านหนองขุย เพื่อนำมาเขียนเป็น SWOT และนำไปทำประชาคมร่วมกับช่าวบ้านในชุมชนวันที่ประชุมหมู่บ้านให้ชาวบ้านได้รับรู้ถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ไขถึงปัญหาในด้านนั้นๆ และเราได้ช่วยที่ศูนย์ติดอักษรที่แผ่นไม้ที่นำมาทำเป็นป้ายเพื่อนำไปติดตั้งให้กับคนที่มาดูงานได้ถ่ายรูปและเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะ


                                                      SWOT หมู่ที่ 4 บ้านหนองขุย


                     ช่วยที่ศูนย์ติดอักษรที่แผ่นไม้ที่นำมาทำเป็นป้ายเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)