ฝึกงานวันที่15

วันที่ 21 สิงหาคม 2560

ได้ประสานงานกับพี่เลี้ยงผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านหมู่9 เพื่อจัดทำประชาคมเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อนำมาจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาให้มากที่สุด


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)