ฝึกงานวันที่12

วันที่17 สิงหาคม 2560

ร่วมมือกันวาดแผนที่หน่วยฝึกกับวาดแผนที่เดินดินและใส่รายละเอียดในแต่ล่ะจุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)