ฝึกงานวันที่10

วันที่15 สิงหาคม2560

ลงสำรวจชุมชนเพื่อวาดแผนที่เดินดินหมู่9บ้านสะแกราย และให้ชาวบ้านทำแบบสัมภาษณ์ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)