ภาค ก 2. ผลงาน บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ภาค ก 2 ผลงาน
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
(Executive Summary)  

-----------

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใน
สังกัดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชากรวัยเรียนในพื้นที่อำเภอ
3 อำเภอ คือปากช่องสีคิ้ว และอำเภอสูงเนิน โรงเรียนรัฐในสังกัด 181 โรงเรียน
โรงเรียนเอกชน 23 โรงเรียน รวม 204 โรงเรียน นักเรียนรัฐและเอกชน
จำนวนทั้งสิ้น 49,388 คน เป็นนักเรียนในสถานศึกษาของรัฐ 32,146 คน
นักเรียนในสถานศึกษาของเอกชน 17,242 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 2,899 คน เป็นครูในสถานศึกษาของรัฐ 1,852 คน
ครูในสถานศึกษาเอกชน 1,047 คน สัดส่วนครูรัฐและเอกชน
คือ 63.88 : 36.12 สัดส่วนนักเรียนโรงเรียนรัฐ : นักเรียนโรงเรียนเอกชน
65.08 : 34.91  (ปัจจุบัน โรงเรียนเอกชนอยู่ในความรับผิดชอบ ศธจ.นครราชสีมา)

           ข้าพเจ้านายถวิล อรัญเวศ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 วิทยฐานะรอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
ตั้งแต่ วันที่ 25 มิถุนายน 2551ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปัจจุบันได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบกำกับดูแลกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา งานเลขานุการคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คือ ICT การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล
DLTV  DLIT โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ สถานศึกษาพอเพียง
โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสุจริต งานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการสานพลังโรงเรียนประชารัฐ
10 โรงเรียน โรงเรียนดีประจำตำบล 57 โรงเรียน และรับผิดชอบงานพื้นที่
คือศูนย์พัฒนาคุณภาพลำตะคอง 15 โรงเรียน


วิสัยทัศน์
  

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ...... 
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการศึกษา
มุ่งสู่ระดับสำกล บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ

         1. สนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

         2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย

         3. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

         4. บริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร

        “เป็นองค์กรที่มีชีวิต พร้อมจิตบริการ ปฏิบัติงานแบบร่วมคิดร่วมทำ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ผลการดำเนินงาน          

    ด้านมาตรฐานสำนักงานเขต มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การ
สู่ความเป็นเลิศ คุณภาพดีเยี่ยม (ร้อยละ 27.51) มาตรฐานที่ 2 การบริหารและ
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ คุณภาพดีเยี่ยม (ร้อยละ 30) มาตรฐานที่ 3
ผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คุณภาพดีมาก (ร้อยละ 29) ผลการประเมินรวมทุกมาตรฐานอยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม (ร้อยละ 96.91) ผลการประเมินการบริหารจัดการตาม
กลยุทธ์และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ 2559 ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ Achievement รายตัวชี้วัด
เป็น 5 ระดับ เกณฑ์การตัดสินโดยรวมพิจารณาจากผลคะแนนรวมเฉลี่ยใน
แต่ละกลยุทธ์ คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 พอใช้ เฉลี่ย 1.81-2.60 ปานกลาง
เฉลี่ย 2.61-3.40 ดี เฉลี่ย 3.41-4.20 ดีมาก และเฉลี่ย 4.21-5.00 ดีเยี่ยม
ผลการประเมิน เป็นดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณภาพพอใช้ (2.00) กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาส
การเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้
รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ คุณภาพดีมาก (3.50)
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(ไม่ประเมิน)
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ คุณภาพดีเยี่ยม (4.33)
ผลการประเมินโดยรวมทั้ง 3 กลยุทธ์ อยู่ในระดับคุณภาพดี (3.28)
ผลการดำเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ และผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลการดำเนินงาน
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System) คะแนน 4.61513
ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ
(ARS : Action Plan Report System) ได้คะแนน 4.22522
และมีผลการดำเนินงานโดยรวมของคำรับรองการปฏิบัติราชการ
(KRS : KPI Report System) และตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ
(ARS : Action Plan Report System) มีผลคะแนนเท่ากับ 4.42018
ระดับดีเยี่ยม อยู่ในลำดับที่ 61 จากทั่วประเทศ 183 เขตพื้นที่การศึกษา
(ประถมศึกษา)
ด้านคุณภาพผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 
ผลสอบ O-NET
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย เฉลี่ย
ร้อยละ 53.01 เพิ่ม 5.44  สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ.และระดับประเทศ
วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยร้อยละ 40.53 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ.
โดยรวม 5 กลุ่มสาระ เฉลี่ยร้อยละ 41.47 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ.

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษารัฐในสังกัด
ระดับปฐมวัย โรงเรียน
เข้ารับการประเมิน 171 โรงเรียน ผ่านการรับรอง
จาก สมศ.166 คิดเป็นร้อยละ 97.08 ระดับประถม-มัธยมศึกษาตอนต้น เข้ารับ
การประเมิน 184 โรงเรียน ผ่านการรับรองจาก สมศ. 146 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 79.35

รางวัลดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จในการบริหาร ข้าพเจ้าได้รับรางวัล
MOE AWARDS สาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจากกระทรวงศึกษาธิการ (2560)
เสมา ปปส. ระดับดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการ (2557-2558) OBEC AWARDS
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยอดเยี่ยม ระดับภาค
ด้านการบริหารจัดการ (2555) ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา จาก
สกสค. (2553) ฯลฯ ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับรางวัล MOE AWARDS (2560) 5 สาขา คือการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์มรดกไทย
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปี 2559 มีโรงเรียน
ได้รับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา 1 โรงเรียน คือ
โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน
2 โรงเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
สถานศึกษารับรางวัลชมเชย 1 โรงเรียน ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
ชนะเลิศ 1 เหรียญทอง เหรียญทอง 8 เหรียญ เหรียญเงิน 4 
เหรียญ ดังภาคผนวก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทางวิชาการถวิล อรัญเวศความเห็น (1)

sr
IP: xxx.158.57.76
เขียนเมื่อ 

For an executive summary, so many pictures clearly dilute the quality of 'issues in focus' for high management.

Looking at students/teacher ratio, state schools: 17.4, private schools: 16.5 and students/school, state schools: 177.6, private schools: 749.7 -- questions on utilization of resurces may be raised.

There is no comparison of students' achievement between state schools and private schools. How do we assess and determine funding for scools? How do we raise students performance - for the sake of students?

This organization (like many other government offices) is defending its existence, instead of servicing children and communities as it is intended to do.