ການຈັດການຮຽນ-ການສອນວິຊາຄະນິດສາດເລື່ອງ: ການພັດທະນາການສອນການພັນລະນາຮູບຊົງຂອງວັດຖຸໂດຍນຳໃຊ້ວິທີສອນແບບອະພິປາຍກຸ່ມຍ່ອຍສຳລັບນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 3 ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານແບ່ງວັງຈັນເມືອງສາລະວັນແຂວງສາລະວັນສົກຮຽນ 2016-2017ความเห็น (0)