โครงงานคุณธรรมเรื่อง ความมีระเบียบวินัยในโรงเรียนบ้านสัตหีบ

ระเบียบวินัยของโรงเรียนบ้านสัตหีบ

 ระเบียบวินัย หมายถึง แบบแผน กฎเกณฑ์ ที่กำหนดไว้เป็นแนวปฏิบัติ คนที่มีระเบียบวินัยเป็นคนที่สมารถควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติ

ตนได้ตามแบบแผนกฎเกณฑ์ และข้อบังคับของสังคมนั้นได้โดยอาจจะใช้กฎเกณฑ์ ข้อบังคับเป็นเครื่องกำหนดให้ทำตาม ซึ่งเรียกว่า ระเบียบ

วินัยภายนอกหรืออาจจะปฏิบัติเพราะตระหนักถึงความถูกต้องเหมาะสมดีงามด้วยตัวของตัวเองแม้บางอย่างจะไม่ได้มีการกำหนดไว้เป็นกฎ

เกณฑ์ข้อบังคับก็ตาม ซึ่งเรียกว่ามีระเบียบวินัยในตนเอง

           การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่า ถ้าขาดระเบียบวินัย ต่างคนต่างทำตามอำเภอใจ ความขัดแย้งและลักลั่นก็จะเกิดขึ้น ยิ่งมากคนก็ยิ่งมากเรื่อง

 ไม่มีความสงบสุข  การงานที่ทำก็จะเสียผล

หลัการดำเนินงาน มีวิธี ดังนี้...

1.จัดการประชุม เพื่อเเก้ไขปัญหาเรื่องความมีระเบียบวินัยในโรงเรียน

2.ช่วยกันตั้งคำถาม หรือข้อเสนอเเนะในการเเก้ไขปัญหา

3.ร่วมมือกัน จัดทำโครงงานคุณธรรมขึ้นมา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนบ้านสัตหีบ มีระเบียบวินัยในตนเอง

ระเบียบวินัยในโรงเรียน มีดังนี้

1.เข้าเเถวให้เป็นระเบียบ

2.เดินเเถวให้เป็นระเบียบ ใม่คุยกันใม่เล่นกันขณะเดินเเถว 

3.เข้าเเถวเคารพธงชาติ อย่างตั้งใจ

4.เเต่งตัวถูกระเบียบเรียบร้อย

5.ใม่มาโรงเรียนสาย

6.ทำเวรที่ใด้รับผิดชอบอย่างสะอาด

#โรงเรียนคุณธรรมบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงงานความเห็น (0)