หน่วยฝึกประการณ์วิชาชีพที่ 6

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560


                 เวลา 07.00-07.30 น. เริ่มออกเดินทางจากที่พัก เวลาโดยประมาณ 08.00-08.30 น. ถึงสถานที่ปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้ภูมปัญญาไทยปิยะชนก วันนี้ช่วงเช้าถึงบ่ายโมงก็พูดคุยกันภายในกลุ่มเวลาโดยประมาณ 17.30-18.30 น. เริ่มจากการพูดคุยและพบปะกับกลุ่มชาวบ้านโดยมีการคืนข้อมูลให้กับกลุ่มชาวบ้านโดยการจัดเวทีประชาคมเพื่อให้ชาวบ้านได้รับรู้ถึงปัญหาภายในหมู่บ้านและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือบอกเล่าปัญหาเพิ่มเติมจากที่เราได้เสนอไปและชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือกันมากโดยบอกเล่าปัญหาเพิ่มเติมจากที่พวกเรานักศึกษาฝึกงานได้นำเสนอไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)