หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 มีการนัดชาวบ้าน เพื่อจัดประชาคมในหมู่บ้าน เพื่อทราบถึงปัญหาที่แท้จริง และเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)