หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่ 20 สิงหาคม 2560 ได้ร่วมกันสร้างสาธารณะประโยชน์แกชุมชน ทำความสะอาด ให้แก่ชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)