หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่ 18 สิงหาคม 2560

ได้เรียนรู้การร้อยพวงมาลัย ทำมู่ลี่ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทย และมีการสืบทอดภูมิปัญญาไทยอีกด้วย และยังสามารถนำไปถ่ายทอดได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)