บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่18 วันที่ 19สิงหาคม 2560

ทางคณะทั้งศึกษาฝึกงาน ได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ เพื่อเตรียมตัว ที่อาจารย์จะมานิเทศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประะสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)