170820-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Criterion & criteria

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.08.19

Ref: # 596759


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “criterion”

      เอกพจน์ สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง ว่า “krahy-TEER-ee-uh n”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “criteria”

     พหูพจน์ สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง ว่า “krahy-TEER-ee-uh”


Dictionary.com

ให้ข้อสังเกต การใช้ “criterion” ที่เป็น คำนาม ยืมจากภาษา Greek

มีรูป พหูพจน์ เช่นเดียวกับ กรีก คือ “criteria”

เปลี่ยนรูปเป็น พหูพจน์ บ่อยครั้งกว่า ด้วยการใช้ “a”  แทน “s” ต่อท้าย  เช่น

          ‘These are the criteria for selection of candidates.’

ถึงแม้บางครั้ง ในการพูด ใช้ “criteria” เป็น เอกพจน์ แต่น้อยครั้งในการเขียน

ในภาษาอังกฤษมาตรฐาน ใช้ “criteria” เป็น พหูพจน์ เสมอ


Dictionary of Problem Words and Expressions

ให้ความหมาย “criterion” และ “criteria” คือ

       “standard/rule หรือ test” ที่นำมาใช้เพื่อตัดสินใจ หรือเลือก

        ว่าไม่อาจใช้ “criteria” แทน “criterion” ได้ในประโยค เช่น

             “a criteria” หรือ “one criteria”

ไม่นิยมให้ใช้ “criterions” เป็นรูปพหูพจน์ แต่ยอมรับได้ในประโยค เช่น

              ‘One criterion for success is hard work’


American Heritage Dictionary

ให้ข้อสังเกตการใช้ “criterion” ว่าเช่นเดียวกับ “phenomenon”

         ต่างมาจาก “Greek” และเป็น เอกพจน์

ในการใช้มาตรฐาน พหูพจน์ คือ “criteria” ถึงแม้ บางครั้งอาจใช้ “criterion” ได้บ้าง

ในการพูดอย่างถูกต้อง จะไม่ใช้ “criteria” เป็น นาม เอกพจน์

และวลี เช่น “this criteria” และ “single criteria” ถือว่า เป็นการใช้ที่ไม่ถูกต้อง

ในทำนองเดียวกัน การใช้ “criterions” เป็นพหูพจน์ ก็ไม่ถูกต้อง เช่นกัน

มีใช้ได้แต่ แต่เพียงในการแก้ไข บทกวี เพื่อการพิมพ์

             ‘The criteria in judging the papers will be neatness, thoroughness and length.’


Longman Dictionary of Contemporary English

ให้รายการ คำที่ใช้ร่วมกับ “criterion” และ “criteria”

“meet/satisfy/fulfil the criteria” เช่น

           ‘Does your experience meet the criteria for the job?’

“use criteria” เช่น

          ‘What criteria do we use to decide whether one book is better than another?’

“apply criteria” หมายถึง ‘criteria ที่ใช้’ เช่น

          ‘There are certain criteria you should apply when buying a computer.’

“be based on criteria” เช่น

          ‘Normal child development is based upon certain criteria.’

“establish the criteria for something” เช่น

          “Management establishes the criteria for each project.’

“the main criterion” เช่น

          “You need to decide on your main criteria before you buy a house.’

“the sole criterion” หมายถึง “แต่เพียงผู้เดียว” เช่น

          ‘Examination results are still seen as the sole criterion of success in education.’

“a strict criterion” หมายถึง ที่ถูกต้องที่สุด เช่น

           ‘All the cars must meet strict criteria, and are tested by our mechanics.’

“academic/political/environmental criteria” เช่น

          ‘The winning product must satisfy a range of environment criteria.’

“an objective criterion” หมายถึง “สิ่งที่มีพื้นฐานเป็นความจริงมิใช่ความเห็น” เช่น

         ‘The label of ‘carer’ was defined by the objective criterion of someone who spends more than seven hours looking after someone.’

“a set of criteria” เช่น

          ‘Doctors use an established set of criteria for making a diagnosis.’

“a list of criteria” เช่น

          ‘There’s a list of criteria that you must meet in order to pass your driving test.’


ตัวอย่างประโยค ใช้ “criterion” และ “criteria”

‘The main criterion is value for money.’

‘One criterion for success is hard work.’

‘Senior managers stipulated work-life balance as their main criterion when choosing jobs.’

‘The most important criterion for entry is that applicants must design and make their own work.’

‘‘The bank is reassessing its criteria for lending money.’

‘The UN has established detailed criteria for who should be allowed to vote.’

‘What criteria are used for assessing a student’s ability?’

‘Each of us will have our own criteria for success.’

‘The schools comply with federal criteria.’

‘They live by the criteria of their community.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)