บันทึกการฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ(ครั้งที่19)วันที่19สิงหาคม พ.ศ.2560

ทางคณะทั้งศึกษาฝึกงาน ได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ เพื่อเตรียมตัว ที่อาจารย์จะมานิเทศ ครั้งแรก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)