แลกเปลี่ยนเรื่อง “คุณธรรมนำความรู้” (ตอนที่ 7)

กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม ( Social Learning ) เชื่อว่าตัวแบบเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

แนวทางที่ 3  การส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน   โดยยึดหลักสำคัญดังนี้
    
3.1    ส่งเสริมให้ครูเป็นตัวแบบ ( Modelling )    ที่ดีให้แก่เด็กเพื่อให้เด็กเกิดความศรัทธาและอยากทำตามเพราะตามกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม ( Social Learning ) เชื่อว่าตัวแบบเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
    
3.2    การใช้กระบวนการกลุ่มในการกล่อมเกลา ( Group Process )
   
3.3    ครูทุกคนแม้จะสอนวิชาใดก็ตามควรตระหนักว่าต้องมีหน้าที่ในการสอนคุณธรรมจริยธรรมด้วย
   
3.4    ควรเลือกวิธีสอนให้เหมาะสมกับเรื่องที่สอน  ไม่ควรใช้การบรรยายอย่างเดียว  ควรใช้วิธีการเชิงเหตุผลให้คิดวิเคราะห์  ใช้ตรรกะ  ใช้การสร้างจุดสะเทือนใจ  ใช้การอนุมาน  การอุปมาอุปไมย 
เป็นต้น
   
   3.5   
ควรใช้นิทาน  ข่าว  หรือเรื่องตัวอย่างประกอบเพื่อชี้ให้เห็นสิ่งที่ต้องการสอนอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
   
3.6    เลือกใช้สื่อการสอนอย่างเหมาะสม เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแม้แต่เห็นขอนไม้ลอยมาท่านยังใช้เป็นสื่อการสอนได้
    3.7    การวัดประเมินผลด้านคุณลักษณะของผู้เรียนที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากกว่าวัดด้านความรู้อย่างเดียว
แนวทางที่ 4   การส่งเสริมให้ครูและนักเรียน  เข้าเรียนและสอบตามหลักสูตรธรรมศึกษา ( นักธรรมตรี โท เอก )
     
โดยการสมัครเข้าเรียนและสอบตามหลักสูตรนักธรรมตรี โท เอก ซึ่งจะได้ทั้งความรู้และกล่อมเกลาด้านจิตใจไปด้วย
แนวทางที่ 5 การจัดกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนหรือบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน               
     
เป็นกิจกรรมกล่อมเกลาอย่างหนึ่งที่น่าสนใจแต่ควรมีการวางแผนและดูแลให้บรรลุตามเป้าหมายด้วย
แนวทางที่ 6  การใช้ดนตรี กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือกล่อมเกลาจิตใจนักเรียน               
    
เป็นเครื่องมือสร้างความสุนทรีย์ในจิตใจและกล่อมเกลานักเรียนได้เป็นอย่างดี แต่ครูหรือผู้ฝึกต้องวางแผนและดูแลอย่างดีด้วย
แนวทางที่ 7  การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนธรรมะ               
    
ปัจจุบันแหล่งเรียนรู้มีมากมาย  แต่สื่อคอมพิวเตอร์เป็นสื่อที่ทันสมัยสามารถสืบค้นหาความรู้ได้มากมายและเข้าถึงได้ง่ายซึ่งครูสามารถสร้างเป็นบทเรียน ( E – Learning ) ให้นักเรียนได้เรียนในเรื่องที่เหมาะสม  รวมทั้งอาจมีเกมธรรมะ  สื่อธรรมะที่สนุกๆ  ให้นักเรียนเกิดความสนใจมากกว่าการเล่นเกมที่มอมเมา  เป็นต้น
แนวทางที่ 8  การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นครูที่พูดไม่ได้ 
              
   เป็นการจัดบรรยากาศกายภาพในโรงเรียนให้เป็นสถานที่น่าอยู่น่าเรียนและช่วยกล่อมเกลาจิตใจนักเรียน  เช่น  สอนจริยธรรมนักเรียน  ต้นไม้พูดได้  เป็นต้น
แนวทางที่ 9  การจัดกิจกรรมประกวด  แข่งขัน  ยกย่องคนดี
   โดยกำหนดเกณฑ์  กติกา  และมีวิธีดำเนินการที่มีความหมายทำให้คนทำความดีเกิดกำลังใจ และคนอื่นอยากทำความดีด้วย

                อนึ่ง  ส่วนนักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นก็สามารถจัดกิจกรรมร่วมกัน  หรือแยกจัดให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของศาสนานั้นๆ ได้ตามความเหมาะสม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#คุณธรรมนำความรู้

หมายเลขบันทึก: 63400, เขียน: 26 Nov 2006 @ 17:33 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)