แลกเปลี่ยนเรื่อง “คุณธรรมนำความรู้” (ตอนที่ 6)

การนิมนต์พระมาที่โรงเรียนตอนเช้าให้ครูและนักเรียนได้ใส่บาตรทำบุญทุกวัน การได้เห็นบรรยากาศ และแบบอย่างเช่นนี้จะช่วยซึมซับให้นักเรียนมีจิตใจ ละเอียดอ่อนรักการทำบุญ เมื่อกลับไปบ้านก็จะชักชวนพ่อแม่ ญาติพี่น้องไปทำบุญเมื่อมีโอกาส
 แนวทางที 2  การจัดกิจกรรมกล่อมเกลา ( ซึมซับ ) ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่ผู้เรียนจนเป็นนิสัย     เช่น  
    
2.1 การนิมนต์พระมาที่โรงเรียนตอนเช้าให้ครูและนักเรียนได้ใส่บาตรทำบุญทุกวัน  การได้เห็นบรรยากาศ   และแบบอย่างเช่นนี้จะช่วยซึมซับให้นักเรียนมีจิตใจ ละเอียดอ่อนรักการทำบุญ  เมื่อกลับไปบ้านก็จะชักชวนพ่อแม่  ญาติพี่น้องไปทำบุญเมื่อมีโอกาส
             
    
2.2  จัดกิจกรรมให้นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า  ตอนเย็น  ก่อนทำกิจกรรมสำคัญ  ในวันสิ้นสุดสัปดาห์  โดยการสวดมนต์ทุกครั้งควรสร้างให้มีบรรยากาศที่สงบ เยือกเย็นด้วย
   
2.3  จัดกิจกรรมให้นักเรียนนั่งสมาธิในช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยต้องสร้างบรรยากาศที่จะทำให้นักเรียนเกิดสมาธิอย่างแท้จริงคือสภาวะจิตที่มีความบริสุทธิ์มั่นคง  กายอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นให้มีสติเสมอ  และพยายามเชื่อมโยงไปสู่การเรียนด้วย
  
2.4     ส่งเสริมให้นักเรียนสวดมนต์และนั่งสมาธิก่อนนอนทุกคืนโดยมีกิจกรรมเสริมแรงและติดตามการปฏิบัติของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง   
  2.5
   
จัดกิจกรรมเวทีคนเก่ง  ตอบปัญหาด้านธรรมะ  รวมทั้งส่งนักเรียนไปแข่งขันด้านคุณธรรมจริยธรรมในเวทีต่างๆ 2.6  พานักเรียนไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาในโอกาสสำคัญต่างๆ     ฯลฯ

   อนึ่งกิจกรรมดังกล่าวไม่ใช่ทำตามรูปแบบแต่ต้องมุ่งกล่อมเกลาให้นักเรียนเกิดการซึมซับ จึงต้องทำอย่างต่อเนื่อง
              ขอรวบยอดนำเสนอ
แนวทางที่ 3-9 ในตอนที่ 7
ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

63399

เขียน

26 Nov 2006 @ 17:25
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 16:31
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก