แลกเปลี่ยนเรื่อง “คุณธรรมนำความรู้” (ตอนที่ 5)

โรงเรียนยังไม่สามารถทำให้ครูทุกคนตระหนักในภารกิจว่า ต้องร่วมกันดูแลส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนกันทุกคนอย่างจริงจัง

           ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งในโรงเรียนคือ  โรงเรียนยังไม่สามารถทำให้ครูทุกคนตระหนักในภารกิจว่า ต้องร่วมกันดูแลส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนกันทุกคนอย่างจริงจัง  โดยไม่ฝากความหวังไว้ที่  ฝ่ายปกครองนักเรียน  ฝ่ายแนะแนว  หรือครูสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯอย่างเดียว  อีกประการหนึ่งคือครูอาจจะขาดความรู้ ขาดแนวทางที่ชัดเจนในการส่งเสริมเรื่องนี้  ดังนั้นผมจึงขอเสนอแนะ แนวทางจัดกิจกรรม ที่โรงเรียนอาจพิจารณานำไปปรับใช้ตามบริบทของตนเอง  ดังนี้
แนวทางที่ 1 การอบรมครูเพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียนให้เข้าถึงแก่นของหลักธรรม     
ได้แก่
   
1.1 อริยสัจ 4 ( ทุกข์  สมุทัย  นิโรธ  มรรค )
   
1.2 ปฏิจจสมุปบาท ( อิทัปปัจจยตา )
    
1.3    ไตรลักษณ์ ( อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา )
   
1.4    ไตรสิกขา ( ศีล สมาธิ ปัญญา )
   
1.5    โยนิโสมนสิการ ( การคิดอย่างแยบคาย )
   
1.6    กาลามสูตร ( ความมีวิจารณญาณ )       
      
โดยหลักธรรมทั้ง 6 ประการนี้มีผู้ยืนยันหลายท่านว่าเป็นแก่นแท้ที่ควรปลูกฝังแก่ผู้เรียน เช่น ท่านพุทธทาส     พระธรรมปิฎก( ประยุทธ ปยุตโต )     ศ.ดร.สาโรช    บัวศรี      ดร.เอกวิทย์    ณ ถลาง   ดร.แสง   จันทร์งาม     ดร.พระมหาจรรยา   สุทธิญาโณ      รศ.เสถียรพงษ์    วรรณปก    
อาจารย์พะนอม   แก้วกำเนิด   เป็นต้น  ซึ่งโรงเรียนอาจพิจารณาหรือเพิ่มเติมหลักธรรมตามความเหมาะสม หรือตามศาสนาที่นักเรียนนับถือ

                วิธีการอบรม นั้นควรมีหลักสูตรอบรมที่ดีมีระบบ   มีวิทยากรอบรมที่มีเทคนิคการสอนให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนัก สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง   โดยเริ่มอบรมที่ครูผู้สอนก่อน เพื่อนำไปอบรมปลูกฝังนักเรียน 
             
และมี
แผนการติดตามประเมินผล
ตามหลักสูตรการอบรม    อาจใช้รูปแบบการประเมินของ Kirk  Pattric   เป็น 4 ขั้นตอนก็ได้ คือ   
       1)
     
ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง ( Reaction )
           
2)       ประเมินความรู้ความเข้าใจ ( Learning )
           
3)       ประเมินพฤติกรรมที่นำความรู้ความเข้าใจไปสอนนักเรียน ( Behavior )
          
4)       ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดแก่นักเรียน ( Results )        
             โดยขั้นตอน 1) - 2)  ประเมินตอนอบรม  ส่วนขั้นตอน 3)
4) ประเมินผลหลังอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงผลที่เกิดกับนักเรียนเป็นสำคัญ
         จะนำเสนอแนวทางที่ 2 ในตอนที่ 6 ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#คุณธรรมนำความรู้

หมายเลขบันทึก: 63397, เขียน: 26 Nov 2006 @ 17:18 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)