แลกเปลี่ยนเรื่อง “คุณธรรมนำความรู้” (ตอนที่ 4)

  ติดต่อ

  การจะสร้างเสริมเรื่องคุณธรรมให้ยั่งยืน โรงเรียนน่าจะบูรณาการทั้งหลักธรรม หลักปรัชญา หลักจิตวิทยา มาใช้ให้เหมาะกับจริตของเด็กแต่ละคน แต่ละกลุ่ม โดยพยายามกล่อมเกลาให้เกิดการซึมซับจนเป็นนิสัย   
             การส่งเสริมเรื่องนี้ ในสภาพสังคมปัจจุบันซึ่งเราหา ตัวแบบ( model) ที่ดีค่อนข้างยาก และเยาวชนก็ไม่ค่อยได้รับการกล่อมเกลากันอย่างจริงจัง จนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนกันไปมาก   เมื่อเด็กต้องเข้ามามาอยู่ในโรงเรียน   โรงเรียนจึงต้องอาศัยเทคนิควิธีการที่เหมาะสมในการปลูกฝังและสร้างเสริมให้เขาเป็นคนดีมีคุณธรรมตามที่จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษากำหนดไว้
           ผมคิดว่าการจะสร้างเสริมเรื่องคุณธรรมให้ยั่งยืน  โรงเรียนน่าจะบูรณาการทั้ง
หลักธรรม  หลักปรัชญา หลักจิตวิทยา มาใช้ให้เหมาะกับจริตของเด็กแต่ละคน แต่ละกลุ่ม โดยพยายามกล่อมเกลาให้เกิดการ ซึมซับ
จนเป็นนิสัย   ผมขอเสนอหลักธรรม หลักปรัชญา และหลักจิตวิทยาที่สำคัญ  ให้โรงเรียนพิจารณานำมาบูรณาการใช้พอสังเขป ดังนี้
             1. หลักธรรม   เช่น  อริยสัจ   ปฎิจจสมุปบาท( อิทัปปัจจยตา )   ไตรลักษณ์   ไตรสิกขา   อินทรีย์ 5  โยนิโสมนสิการ   กาลามสูตร   สัปปุริสธรรม   เป็นต้น  รวมทั้ง หลักคำสอนของศาสนาอื่นด้วย
        
                  2. หลักปรัชญาและหลักจิตวิทยา   
เช่น  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปรัชญารังสรรค์นิยม(contructivism )    ปรัชญาพิพัฒนาการ( progressivism )      การกล่อมเกลาทางสังคม(social  learnning )   กระบวนการทางวิทยาศาสตร์( scientifie  method )    การกระจ่างในค่านิยม(Value Clasification : vc )   การให้เหตุผลเชิงจริยธรรม    ( Moral Reasoning : MR )    การปรับพฤติกรรม
(
Behavior Modification : BM )  เป็นต้น
           ตอนต่อไปผมจะเล่าถึงแนวทางในการส่งเสริมตามที่ผมดำเนินการแล้วและกำลังคิดจะดำเนินการในขณะนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

หมายเลขบันทึก: 63395, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:31:10+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #คุณธรรมนำความรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)