หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ไปสำนักงานเพื่อร่วม การเข้าร่วมอบรมในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของคนในหมู่บ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว และพายเรือสำรวจดูและสอบถามความเป็นอยู่ของชาวเจ็ดริ้ว

ครั้งที่ 12  วันที่ 16  สิงหาคม 2017

                     วันนี้พวกนักศึกษาได้ร่วมเข้ารับการอบรมในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยพี่ๆทาง อ.บ.ต. เจ็ดริ้ว ได้ให้ความหมายหรือความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัส แก่ พสกนิกรชาวไทยมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2517  เพื่อที่จะให้พสกนิกรชาวไทยได้เข้าถึงสายกลางของชีวิต เพื่อคงไว้ซึ่งทฤษฎีของการพัฒนาที่ยั่งยืน                                                                                                                                                                                                                                                    - จุดเด่น  คือ  แนวทางที่สมดุลโดยธรรมชาติสามารถก้าวทันสมัยสู่ความเป็นสากลได้โดยปราศจากการต่อต้านกระแสโลกาภิวัฒน์ซึ่งคนไทยจะสามารถเลี้ยงชีพโดยอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง                                                                                                                                                                         - ความพอเพียงและการพึ่งตนเอง  คือ ทางสายกลางที่จะป้องกันการเปลี่ยนแปลงความไม่มั่นคงในประเทศและเป็นที่มาของนิยาม  3  ห่วง  2  เงื่อนไข  ซึ่งประกอบด้วย                                                                                                                                                                                                                       

1. ความพอประมาณ คือ  ความพอดี ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น                                                                           

2. ความมีเหตุผล คือ  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุผลปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจน   คำนึงถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ                                                                                                                                 

3. มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง คือ  การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ                          

                    หลังจากเข้าร่วมการอบรมในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว พวกเราก็ได้ลงไปสำรวจความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนในชุมชน เจ็ดริ้ว ว่าเขาอยู่อย่างไรในการสำรวจครั้งนี้พวกเราได้ใช้เรือในการลงพื้นที่สำรวจผ่านคูคลอง ตามหมู่บ้าน


 

 

ภาพนี้จะเป็นการเข้าร่วมอบรมในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของคนในหมู่บ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว  

นี่คือป้ายสำนักงานแผนกนี้ นี่นักศึกษาได้ร่วมรับการอบรม


 


 

นี่คือภาพที่พวกเราได้ใช้เรือลงไปสำรวจความเป็นอยู่ของชาวบ้าน 


 

ภาพนี้เป็นภาพวิถีชีวิตในการทำประมงของชาวบ้านที่นี่ โดยการใช้อวนดักปลาไว้กิน บ้างก็นำไปขาย


 

ภาพนี้จะเป็นวิถีชีวิตและการอยู่แบบพอเพียง


 

ภาพนี้จะเป็นการทำเศรษฐกิจการค้าขาย โดยใช้การเดินทางโดยทางแม่น้ำรำคลอง


 

ภาพนี้จะเป็นภาพการสอบถามความเป็นอยู่ชาวบ้านที่นี้และการหากิน ตามแม่น้ำ คือ อยู่แบบพอเพียง ใช้สอยอย่างประหยัด

ภาพที่เหลือนี้จะเป็นภาพเก็บตกและความประทับใจของพวกเรา รู้สึกสนุกในการลงสำรวจพื้นที่ และชาวบ้านที่นี่ได้การต้อนรับพวกเราอย่างดี เป็นกันเองมาก


 


 


 


 


 

ความสำคัญของการมีเพื่อน ไม่ได้อยู่ที่เรามีเพื่อนกี่คน แต่สำคัญที่เราเหลือเพื่อนอยู่กี่คน ในยามที่เราเจอวิกฤตของชีวิต เราควรช่วยการฝ่าฟันอุปสรรค์ต่างๆ ให้พ้นไปอย่าท้อถอย ก็เหมือนการพายเรือเราต้องเจออุปสรรค์ต่างๆ เราต้องสามัคคีเพื่อให้พ้นอุปสรรค์นี้ไปให้ได้ สู้ต่อไปนะคัพทุกค้นแล้วพบกันใหม่


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)