ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนครั้งที่11

วันนี้พวกเราได้เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสมุทรสาครตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงณ.หมู่ที่4 เป็นกิจกรรมการถอดบทเรียนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นจากเมื่อก่อนโดยใช้ความพอเพียง กิจกรรมที่วิทยากรให้ทำคือให้ชาวบ้านวาดรูปชุมชนสมัยก่อนว่าเคยเป็นอย่างไรและให้พวกเรานักศึกษาจากภายนอกวาดรูปชุมชนที่เราเห็นและในอนาคตชุมชนนี้จะเป็นอย่างไรได้บ้าง แล้วออกไปอธิบายรูปที่วาด พวกเราได้แลกเปลี่ยนความคิดกับชาวบ้าน ได้รู้ความเป็นมา วัฒนธรรม ความเชื่อ และการดำรงชีวิตของชาวบ้านสมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน จากนั้นได้ไปทำบุญที่วัดเจ็ดริ้ว(วันพระ)ตามแบบวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชน และได้ร่วมทานอาหารกับชาวบ้าน

ภาพการประชุมโครงการ

ภาพออกไปนำเสนอรูปที่วาด

ภาพรูปหมู่วิทยากรกับชาวบ้าน

ภาพร่วมทานอาหารกับชาวบ้านที่วัด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)