หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนสมุทรสาคร

ครั้งที่ 11 วันที่ 15  สิงหาคม 2017

                          วันนี้พวกเรานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้เข้าร่วมการ ทำการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนสมุทรสาคร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกิจกรรมการถอดบทเรียนเกี่ยวกับความเป็นมาและความเป็นอยู่ของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ดียิ่งขึ้นจากเมื่อก่อนไปจนถึงปัจจุบันในวันนี้ที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดของคนในชุมชน เพื่อนำมาปรับและเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้ความคิดที่แตกต่างของคนในชุมชนนำมาใช้พัฒนาหมู่บ้านของตนเองและวันนี้ก็ได้ไปร่วมทำบุญในวันพระตามแบบวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ วัดเจ็ดริ้ว

ภาพถ่ายการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสมุทรสาคร

 


 


 


 

ภาพระหว่างการวาดภาพสื่อถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่นักศึกษาเจอมา เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว 

ภาพนี่จะเป็นการบรรยายโดยภาพที่วาดและสื่อออกมาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของในชุมชน 

ภาพนี้จะเป็นการร่วมทำบุญกับคนในชุมชนเจ็ดริ้ว


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)